Wapenbezit

 

Inleiding:
De Nederlandse wapenwetgeving staat wereldwijd bekend als zeer streng in vergelijking met de ons omringende landen. Het doel van deze wetgeving is om het illegaal bezit van wapens tegen te gaan en het legaal bezit van wapens te beheersen en te controleren. Voor u als wapenbezitter betekent dit dat u zich, ten opzichte van andere burgers, in een bevoorrechte uitzonderingspositie bevindt. Immers, u bent na een zorgvuldige afweging, door de overheid gerechtigd tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Aan het toekennen van deze bevoegdheid ging een procedure vooraf, waarbij u werd “gescreend” en waarbij het belang met het oog waarop u de vuurwapens voorhanden wilt houden zorgvuldig werd gewogen. Uiteraard wordt van u verwacht dat u op een verantwoorde en zorgvuldige wijze met uw vuurwapens omgaat. Als jager of als sportschutter heeft u uiteraard geleerd om uw wapens zodanig te hanteren dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. Met het oog op de veiligheid bij de omgang met vuurwapens en op mogelijke diefstal van uw vuurwapens, zijn aan het verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens een aantal ‘voorschriften’ verbonden. In de praktijk blijkt dat niet iedere wapenbezitter deze voorschriften voldoende kent. Daarom deze brochure met nadere tekst en uitleg.Voorschriften verbonden aan een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens:

1. “Tijdens het vervoer (uiteraard alleen indien het vervoer is toegestaan) dient het wapen, alsmede de munitie, zodanig te zijn ingepakt dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend. Het wapen dient ontladen en ontspannen te zijn. In een eventueel aanwezige patroonhouder mogen zich geen patronen bevinden.”
Dit voorschrift beoogt het misbruik van het wapen en ongelukken daarmee tegen te gaan. Immers, het doel van het verlof vereist niet dat het wapen geladen en gebruiksklaar wordt vervoerd. Daarom mag het wapen ook niet in een draagholster worden vervoerd.

2. “Het wapen en de munitie worden tijdens het vervoer niet onbeheerd in een vervoermiddel achtergelaten.”
Dit voorschrift is opgenomen om de kans op diefstal te verkleinen. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat dagelijks vele malen in auto’s wordt ingebroken.

3. “Het wapen en de bijbehorende munitie worden bewaard in afzonderlijke, deugdelijk afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen.”
Het hier omschreven voorschrift is vrij ruim omschreven. Moet iedere wapenbezitter nu een zware kluis hebben of is het voldoende dat u ‘s nachts de achterdeur “op de knip” doet? Beide voorbeelden zijn extreem. Een paar opmerkingen hierover. Uit het voorschrift blijkt in ieder geval dat uw wapens en munitie in afzonderlijke bergplaatsen moeten zijn weggeborgen. Het mag dus niet zo zijn dat een ongewenste bezoeker (lees: inbreker), of een nieuwsgierige huisgenoot in één of enkele handelingen de beschikking heeft over een wapen én munitie, dús een geladen vuurwapen. De meeste inbrekers zijn “gelegenheidsinbrekers”. Zij werken niet met een van te voren vastgesteld plan of doelwit. Zij gaan op zoek naar een voor hen geschikte woning en besluiten dan om daar op dat moment in te breken. De maatregelen die u moet treffen om diefstal van uw wapens te voorkomen, moeten in ieder geval toereikend zijn om deze categorie inbrekers te kunnen weerstaan. Mocht u het slachtoffer worden van een inbreker die doelbewust uw woning binnendringt, met het vooropgezette plan om uw wapens weg te nemen, dan zal hij op die diefstal zijn voorbereid en eventueel zelfs gereedschap bij zich hebben om een kluis te kraken of zelfs geheel mee te nemen. Het is dus moeilijker om u tegen deze categorie inbrekers te beschermen. Toch moeten uw diefstalwerende maatregelen zodanig zijn dat ook voor deze inbrekers een zo hoog mogelijke drempel wordt opgeworpen. Elke inbreker heeft namelijk altijd haast. Als het hem te lang duurt, geeft hij het op. Ook heeft de inbreker er een hekel aan om lawaai te moeten maken.

Enkele praktische aanwijzingen:
Natuurlijk is een speciaal voor het doel vervaardigde wapenkluis de beste oplossing. Deze kluis moet zijn voorzien van een afzonderlijk afsluitbaar vak voor uw munitie en eventueel voor uw geweergrendels. Ook moet deze kluis van binnenuit stevig aan een muur worden verankerd. Dergelijke kluizen zijn in verschillende prijsklassen verkrijgbaar, maar zijn in veel gevallen goedkoper dan een vuurwapen. Een erkende wapenhandelaar kan u hierover voorlichten.

In wat oudere woningen zijn vaak vaste, ingemetselde kasten aanwezig. Deze kasten hebben echter vaak een dunne houten deur en slecht hang- en sluitwerk. U kunt van een dergelijke kast een uitstekende bergplaats voor vuurwapens maken, door er een stevige deur in te hangen en inbraakwerend hang- en sluitwerk met, indien nodig, dievenklauwen aan te brengen. Wel moet u bedenken dat uw munitie op een afzonderlijke plaats moet worden opgeborgen. U kunt dit oplossen door in de betreffende kast een klein muurkluisje te bevestigen. In dit kluisje kunt u dan ook uw eventuele geweergrendels opbergen. Als u deze maatregelen echter door een timmerman of slotenmaker moet laten uitvoeren, dan kost u dat ongeveer hetzelfde als een wapenkluis.

Woont u in een nieuwbouwwoning, dan wordt het moeilijker. In deze woningen worden geen muurkasten meer ingemetseld, maar in veel gevallen losse kasten van hout of hardboard bijgeleverd. U begrijpt dat deze kasten geen deugdelijke bergplaats voor uw vuurwapen kunnen zijn. U zult dus een goede oplossing moeten creëren. Dus mogelijk toch de aanschaf van een wapenkluis.

Wij zijn er als politie uiteraard niet op uit om u op kosten te jagen. U moet echter ook begrijpen dat er een onaanvaardbaar risico ontstaat als uw vuurwapens in handen van criminelen belanden. Wij wijzen u nog op de mogelijkheid om collectief, bijv. met uw schietvereniging, wildbeheerseenheid of jagersvereniging over te gaan tot aanschaf van wapenkluizen om op deze wijze een scherpe prijs te kunnen bedingen. Aan een jachtakte zijn geen voorschriften verbonden. De politie is echter, op grond van de wapenwetgeving (die relaties heeft met de jachtwet), van mening dat ook jachtaktehouders zich dienen te houden aan de veiligheidsvoorschriften, zoals hierboven genoemd voor verlof houders.

Het kan zo zijn dat u, door uw persoonlijke situatie, van mening bent dat hetgeen hiervoor is omschreven, op u niet van toepassing is. Mogelijk bezit u slechts een betrekkelijk eenvoudig luchtdrukgeweer of een seinpistool op uw boot. De politie is echter van mening dat u de beveiliging, voor zover het gaat om vuurwapen(s) moet uitvoeren in de geest van de bovenomschreven maatregelen.

Indien u meent te moeten afwijken van de hierboven gegeven aanwijzingen, pleeg dan overleg en vraag advies aan de medewerker(s) bijzondere wetten in uw politieregio en daarnaast eventueel aan onze medewerker preventie.

Controle:
De minister van justitie heeft de Korpschefs van de regionale politiekorpsen opgedragen om tenminste éénmaal per jaar de jachtaktehouders en verlofhouders, door middel van een onaangekondigd huisbezoek te controleren. Gelet op het grote aantal jachtakte- en verlofhouders en het aantal beschikbare politiemensen, zullen deze controles steekproefsgewijs plaatsvinden. Bij de controles wordt vooral gelet op de volgende punten: het/de wapen(s) welke door u voorhanden worden gehouden, moeten beantwoorden aan de omschrijving op het verlof of de jachtakte; u mag geen andere dan bij die genoemde wapens behorende munitie voorhanden hebben; uw wapens en/of munitie moeten op de juiste wijze zijn opgeborgen, hierover is in deze brochure voldoende opgemerkt.

Als bij deze controles blijkt dat u zich niet aan de gestelde voorschriften houdt, dan zal de politie een extra oogje op u houden. De politie is zich er terdege van bewust dat zij in deze gevallen niet met een crimineel te maken heeft. Uiteraard zal de politie proberen om in goed overleg met u te zorgen dat de voorschriften zullen worden nageleefd. Als uiterste kan de politie bestuurlijke of soms zelfs strafrechtelijke maatregelen nemen, welke uiteindelijk, eventueel kunnen leiden tot intrekking van een jachtakte of verlof of tot het opmaken van een proces-verbaal. Bovendien kan uw jachtakte of verlof ook worden ingetrokken als u een strafbaar feit pleegt, dat niets met de wapenwetgeving te maken heeft.

Automatisering:
Wij streven er naar om in de toekomst alle werkzaamheden met betrekking tot legaal wapenbezit, in de hele politieregio, op dezelfde wijze te verrichten. Plaatselijk kunnen daarbij geringe verschillen ontstaan in de wijze van afhandeling. Aangezien jaarlijks, verspreid over de hele regio, enkele duizenden jachtakten en verloven moeten worden afgegeven, dan wel verlengd (hetgeen administratief bijna op hetzelfde neerkomt), wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem. Dit houdt in dat uw persoon-, vergunning- én wapen gegevens in dit systeem worden ingebracht. Op dit geautomatiseerde systeem is een privacyreglement van toepassing dat desgewenst voor u ter inzage ligt.

Informatie:
Mochten er ondanks, of misschien door het lezen van deze brochure nog vragen zijn, dan kunt u daarmee terecht bij de medewerker(s) bijzondere wetten van de Regiopolitie. Men zal u graag te woord staan. Deze brochure is gemaakt door de Regiopolitie en bestemd voor houders van een “jachtakte” dan wel houders van een “verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens en/of munitie”.

(bron: Politie Brochure “Wapenbezit en Veiligheid”.)